Logo

İTÜ Deprem İzleme

Deprem Tahmin Projesi Verisine İnternet Erişimi için Kullanıcı Taahhütnamesi

Deprem tahmin konusu stratejik öneme sahip olduğu kadar provokasyona da açık bir konu olduğu için deprem tahminine yönelik araştırmaların olası sonuçlarından kamunun zarar görmesinin önlenmesi amacıyla, Deprem tahmin projesi, AB Strasbourg Etik kuralları (Code of Ethics on information relating to earthquake prediction- Strasbourg, October 1991) çerçevesinde yürütülmektedir. Aynı zamanda fikri mülkiyet ve bilim etiği kuralları da dikkate alınarak bu verilere İnternet yolu ile erişim hakkı isteyen kullanıcı aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

İTÜ Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi (EKG) ile Deprem Tahmin Sistemi Projesi işbu taahhütnamede kısaca İTÜ-EKG-DTP olarak anılacaktır. Bu taahhütname ile olası yetkilendirme sonucu projenin İnternet sitesi üzerinden çevrim içi proje verilerine ulaşan kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

 1. İTÜ-EKG-DTP, İTÜ Bilimsel Araştırma Proje Birimince (BAP) desteklenmiş olması nedeniyle projenin fikri mülkiyet hakları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yönetilir.

 2. Deprem tahmini bir araştırma projesi olup buradan elde edilen verilerin risk ile orantılı olduğu düşünülse bile deprem öncesi kamuya yaygın olarak bir karar verme olgunluğuna erişinceye kadar erken uyarı için kullanılmayacağı dikkate alınacaktır.

 3. Kullanıcı, İTÜ-EKG-DTP verilerine göre bilimsel araştırma yapabilir fakat yayın için İTÜ-EKG-DTP proje çalışma grubu yürütücüsünden izin almalıdır.

 4. İTÜ-EKG-DTP, belirli bir yöre ve zaman diliminde depremselliğin uzun yıllar verisi ile karakterize edilen normal olasılıklarına göre seçilen saatler ve günler mertebesindeki zaman penceresinde tahmin tutarlılığının arttırılması üzerinedir. Depremlerin belirli bir yörede ve bilinen bir kısa zaman dilimi içinde hasar verici sınıra erişiminin bilinmesini hassasiyetle belirleyebilen bilimsel bir yöntem literatürde henüz yer almamaktadır. Beklenen bir depremin hasar vericiliği yöresel jeolojik ve jeofizik özelliklerin yanı sıra yapı özellikleri ile de ilgili olup bu projenin bulunduğumuz evredeki hedef aşaması yıkıcı bir depremin bildirilmesi henüz değildir. Burada, hasar vermeyen depremler de dahil olmak üzere depremselliğin saat, gün ve hafta mertebesindeki göreceli olarak kısa zaman pencerelerinde normal olasılıkların dışında tutarlı sayılabilecek tahmini kestirimleri hedeflemektedir.

 5. Mevcuttaki erken uyarı sistemleri, başlamış bir depremin olası yıkıcı etkisi (s dalgası) ulaşmadan şebekelerdeki otomatik önlemlerin alınması için saniyeler farkı ile uyarı üretilmesine yönelik olup bu proje çalışması ile yöntem ya da hedef olarak ilgili değildir.

 6. Mevcuttaki jeofizik değerlendirme tekniklerine dayanarak, stokastik ve istatistiki yöntemler ile deprem risk haritalaması, geçmiş deprem verilerine dayalı olarak yörelerin yıllar mertebesindeki deprem periyotları ve olasılık dağılımlarına göre yıkıcı deprem risklerinin bilimsel olarak belirlenmesi üzerine olup İTÜ-EKG-DTP projesi araştırma yöntem ve hedefleri bu kapsamda değildir.

 7. İTÜ-EKG-DTP projesi verileri ile işbu taahhütname ile veriye erişen Kullanıcı, bu verilere dayalı olarak kamuya yönelik olarak deprem risk tahmini konusunda açıklamada bulunamaz veya erken uyarı yapamaz.

 8. Kullanıcı, İTÜ-EKG-DTP projesi ve çalışanları hakkında proje yönetimi yetkilendirmediği sürece kamuya açıklama yapamaz. İnternet ve sosyal medya dahil kamuya açık erişilebilen tüm iletişim yöntemleri bu sınırlamaya dahildir.

 9. Belirli bir yörede olası bir depremin büyüklüğü oradaki fayların boyutu ile ilgili olup deprem magnitüdü bakımından risk arttıkça iki büyük deprem arasındaki süre (periyot) artmaktadır. İnsan EKG örneğinden farklı olarak ölçüm alınan yüzey dokusu buradaki çalışmada litosferin üst katmanı ile etkileşimdeki bir duyarga ağıdır ve bunun yeryüzü tarafında özellikle sedimanter tabaka özellikleri her yörede farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle saat, hafta ve gün mertebesinde kısa sürede depremselliğin tahmin edilmesi, deprem öncesi anomali olarak değerlendirilebilecek işaretlerin on yıllarca toplanması ve doğrulanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle projenin yöntemsel başarısı ve gelişimi ile yeterli veri toplanması için motivasyonun sürdürülmesi arasındaki ilişkinin gelecekte olası başarılı bir sistem altyapısının kurulması bakımından önemi Kullanıcı tarafından bilinmeli ve Kullanıcı üçüncü şahıslarla iletişiminde konunun tüm insanlık için önem taşıdığını dikkate alarak bu sınırlamalar dahilinde hareket edeceğini kabul eder.

 10. Kullanıcı, İTÜ-EKG-DTP proje veri sayfasına erişimi için verdiği kimlik ve iletişim dahil tüm profil bilgilerinin doğru olduğunu bildirir.

 11. İTÜ-EKG-DTP bilimsel amaçlı bir araştırma projesi olup veriler olabildiğince hassasiyet ve süreklilikle toplanmaya çalışılmakla birlikte, uzun yıllar süren çalışma süresinde, gönüllü katılım ve desteklerle yürütüldüğü de dikkate alınarak, elde olmayan arızi vb kesintiler meydana gelebilmektedir. İyi niyet çerçevesinde en iyi koşullar sağlanmaya çalışılsa da muhtemel aksaklık ya da sorunlardan veri içeriği itibarı ile kurumsal olarak İTÜ ya da kişisel olarak İTÜ-EKG-DTP proje çalışanları sorumluluk kabul etmemektedir.

 12. İTÜ-EKG-DTP çalışma grubu işbu taahhütnamenin güncellenmesi hakkını tek taraflı kendinde tutar. Güncelleme halinde Kullanıcı’nın, erişiminin devamı için yeni sürümü onaylaması gerekebilecektir.

 13. İTÜ-EKG-DTP, uygun görmediği takdirde Kullanıcı’ların veriye erişimini kısıtlama hakkına sahiptir.

 14. İTÜ-EKG-DTP’nin Kullanıcı’ya erişim sağlamasının amacı verilerin daha iyi değerlendirilmesi için gönüllülük esasına göre imkanların geliştirilmesi, akademik kullanıcılar ve uzman araştırıcıların bilimsel gelişme sürecine olası katkılarının sağlanması ve uzun süreli işletme sürekliliği ile ülkemiz açısından önemli bir konudaki bilimsel çabaya birlikte katkı sağlanmasıdır.